Algemene Voorwaarden

1. De cliënt(e) vertrouwt zijn/haar dossier toe aan advocaat Marc Peeters teneinde hierin de noodzakelijke juridische stappen te ondernemen (procedures, advies, minnelijke regeling, …).
Advocaat Marc Peeters zal pas geacht worden een mandaat te vervullen op voorwaarde dat de opdracht duidelijk werd bevestigd, deze uitdrukkelijk werd aanvaard door advocaat Marc Peeters en bij gebreke daaraan, werd bekrachtigd door de cliënt(e) zelf. In elke hypothese, behoudens uitdrukkelijke en geschreven andersluidende overeenkomst, zal geen enkel mandaat uitwerking krijgen zolang het eerste gevraagde voorschot op kosten en ereloon niet volledig werd betaald.


2. Advocaat Marc Peeters opent hiertoe een kantoordossier en verklaart hierbij de normen van een zorgvuldig advocaat in acht te nemen bij de behartiging van het hem in handen gegeven dossier; de cliënt(e) verbindt zich ertoe alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, te verstrekken. De cliënt(e) staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem/haar verstrekte informatie.


3. De cliënt(e) en advocaat Marc Peeters kunnen te allen tijde en zonder schadevergoeding de overeenkomst beëindigen, zonder dat dit evenwel afdoet aan de verplichting voor de cliënt(e) om de tot dan verrichte diensten en gemaakte kosten te vergoeden.
De beëindiging door advocaat Marc Peeters mag niet ontijdig gebeuren en mag de belangen van de cliënt(e) niet in het gedrang brengen.


4. De aansprakelijkheid van advocaat Marc Peeters, alsmede de advocaten van de groepering en/of personeel is beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd ingevolge de door hem onderschreven basispolis van beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Orde van Vlaamse Balies. De cliënt(e) kan van deze polis op eerste verzoek een afschrift bekomen. Op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt(e) kan voor een specifiek dossier een bijkomende verzekering worden afgesloten. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is advocaat Marc Peeters niet aansprakelijk voor de prestaties verricht door derden, op wie hij een beroep doet.


5. De cliënt(e) verbindt er zich toe de originele prijsaanduiding, de bijzondere overeenkomst tussen advocaat en cliënt (e) én het origineel van de ‘algemene voorwaarden – factuurvoorwaarden’ ondertekend te willen terugbezorgen aan het kantoor binnen de 3 dagen na ontvangst ervan; bij gebreke aan ondertekening en/of terugbezorging van deze documenten, zal de eerste deelbetaling inzake ereloon (provisie) beschouwd worden als een aanvaarding van de prijsaanduiding én de algemene voorwaarden – factuurvoorwaarden, zodat deze laatste een bindend karakter verkrijgen.


6. De facturen van het advocaat Marc Peeters zijn betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst ervan en elk protest dient binnen de 10 dagen middels aangetekend schrijven ter kennis gebracht aan advocaat Marc Peeters. Vanaf de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 12% per jaar verschuldigd evenzeer een vergoeding voor invorderingskosten gelijk aan 10% van de hoofdsom.


7. Informatie en verwerking van persoonsgegevens: inzake de persoonsgegevens van de cliënt volgt advocaat Marc Peeters de richtlijnen inzake AGV zowel wat informatie, verwerking en bescherming betreft. De wijze waarop de verwerking van de persoonsgegevens gebeurt, wordt in de specifieke overeenkomst tussen advocaat en private cliënt(e) beschreven.


8. In geval van betwisting omtrent onderhavige factuurvoorwaarden is het Belgische recht van toepassing, alsmede de toepasselijke deontologische regels, en zijn de Antwerpse rechtbanken exclusief bevoegd, onverminderd het recht voor advocaat Marc Peeters om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de cliënt(e). Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Zij laten voorafgaand aan elke procedure bij voorkeur de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor de rechtbank of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van advocaten.